NJUT AV HÄRLIGA UPPLEVELSER I VÄRNAMO

INTEGRITETSPOLICY

VI VÄRNAR OM DIG

HOTELLFRUKOST

Njut av en hotellfrukost på hemmaplan! En lyxig start på dagen.

PAKET

Upptäck Värnamo och allt fantastiskt som området har att erbjuda

Adventures

Medical rehabilitation, massage and wellness, with best medical professional staff.

Events

Organize your conferences, meetings and special events, small and big ones.

KONFERENSPAKET

Best Western Hotel Värnamo och hotellfamiljen Meeting Småland Hotel Group värnar om din personliga integritet. Oavsett om du är kund, medarbetare, hotell- och konferensgäst eller någon annan intressent så är det viktigt för oss att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning för personuppgifter. Det innebär bland annat att Best Western Hotel Värnamo skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i ”Frågor och svar om Best Western Hotel Värnamos personuppgiftsbehandlingar”. Du kan också besöka www.imy.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

FRÅGOR OCH SVAR OM BEST WESTERN HOTEL VÄRNAMOS PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vår integritetspolicy beskriver hur vi inom hotellfamiljen Meeting Småland Hotel Group med tillhörande bolag och verksamheter där Best Western Hotel Vrigstad, Best Western Hotel Värnamo samt Hotel Ullinge ingår, behandlar uppgifter om anställda, leverantörer och gäster. Din integritet är viktig för oss och här nedan beskriver vi hur vi använder, samlar in, skyddar och delar information om våra kunder och andra som interagerar med oss i våra verksamheter, genom våra administrations- och bokningssystem samt i våra digitala kanaler (applikationer, plattformar i sociala medier och olika hemsidor)

Policyn gäller generellt för personuppgiftsbehandlingen för vår hotellfamilj Meeting Småland Hotel Group och dess bolag och verksamheter och finns till för att förklara vilken sorts data vi behandlar, varför och hur. Meeting Småland Hotel Group kommer nedan att benämnas som MSHG. När du godkänner denna policy och använder våra digitala kanaler eller delar information med oss samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med villkoren som anges i vår policy.

Best Western Hotel Värnamo värnar om din personliga integritet. Oavsett om du är kund, medarbetare, hotell- och konferensgäst eller någon annan intressent så är det viktigt för oss att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning för personuppgifter. Det innebär bland annat att Best Western Hotel Värnamo skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i ”Frågor och svar om Best Western Hotel Värnamos personuppgiftsbehandlingar”. Du kan också besöka www.imy.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

FRÅGOR OCH SVAR OM BEST WESTERN HOTEL VÄRNAMOS PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGAR

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Best Western Hotel Värnamo via vårt officiella bolagsnamn Tre Liljor AB med org.nr. 559146-2618, med berörda systerföretag (gemensamt benämnda ”MSHG”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

 
HUR FÅR BEST WESTERN HOTEL VÄRNAMO DINA PERSONUPPGIFTER?

Best Western Hotel Värnamo samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis

-besöker eller kontaktar oss via vår webbsida eller per e-post

-gör en bokning eller förfrågning för ett arrangemang hos oss som till exempel ett möte, en konferens, en fest eller ett bröllop

-anmäler dig till vårt nyhetsbrev

-deltager i tävlingar, enkäter eller på annat sätt interagerar med oss

-använder vårt Wifi-nätverk

– kontaktar oss via telefon

-ansöker om arbete hos oss

-ansöker om att hyra lokal

-deltar vid möten och evenemang som anordnas av oss

-i övrigt använder dig av våra tjänster

Best Western Hotel Värnamo kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis Bolagsverket, Skatteverket eller Kronofogden.

 
VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS?

Best Western Hotel Värnamo behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, foto, inloggnings-ID, IP-adress, logg för exempelvis in- och utpassering och bankuppgifter.

Om du nämner någon annan i exempelvis e-post till oss bör du informera personen att du skickat personuppgiften till Best Western Hotel Värnamo. Vi har inte alltid skyldighet att informera tredje person.

Varför behandlar Best Western Hotel Värnamo uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Best Western Hotel Värnamo för bland annat följande ändamål:

 • för att kontakta dig,
 • följa upp deltagande vid möten och evenemang,
 • hantera och administrera dokument som är kopplade till dig,
 • skicka nyhetsbrev,
 • kontrollera vilka besökare som befinner sig i Best Western Hotel Värnamos lokaler,
 • hantera, administrera och återkoppla i ärenden som rör serviceanmälningar,
 • i intern kommunikation via exempelvis e-post,
 • erbjuda användare behörighet till Best Western Hotel Värnamos tjänster,
 • använda som underlag vid fakturering och bokföring,
 • hantera och administrera arbetsansökningar och praktikantsökningar,
 • hantera och administrera sökande till våra lokaler,
 • hantera nyckelutlämningar,
 • använda som underlag för Best Western Hotel Värnamos verksamhetsutveckling, exempelvis rörande IT-system och
 • föra statistik

  

När har Best Western Hotel Värnamo rätt att behandla dina personuppgifter?

Best Western Hotel Värnamo har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig enligt avtal eller om vi har ett annat berättigat ändamål för behandlingen. Vi får även behandla personuppgifter för specifika ändamål, som du har lämnat samtycke till. Best Western Hotel Värnamo kan även ha rätt att behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Best Western Hotel Värnamo och Best Western Hotel Värnamos personuppgiftsbiträden d.v.s. företag som behandlar personuppgifter åt Best Western Hotel Värnamo på något sätt, såsom Hantverkare, IT-systemleverantörer och andra samarbetspartners som vi anlitar. Hotel Ullinge kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till bolag inom samma koncern och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land

Best Western Hotel Värnamo överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträden kan dock p.g.a. exempelvis datahantering i globala IT-system ha fått Best Western Hotel Värnamos godkännande att behandla personuppgifter utanför EU/ESS i enighet med standardklausuler, som utfärdas av EU-kommissionen, vilka innehåller bestämmelser avsedda att säkerställa att personuppgifter rörande personer inom EU är tillräckligt skyddade vid internationella överföringar och är en rättslig mekanism för att legitimera gränsöverskridande överföringar av personuppgifter.

Hur länge sparar Best Western Hotel Värnamo dina personuppgifter?

Best Western Hotel Värnamo sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall och så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy samt de lagkrav som finns.

Vid avtalets upphörande kommer Best Western Hotel Värnamo och MSHG radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.

Har du anmält dig till något av våra nyhetsbrev kan du när som helst ändra ditt samtycke genom att klicka på en länk i nyhetsbrevet, skicka e-post till lovisa@hotelvrigstad.se ringa oss på +46 370 69 06 00.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Läs gärna mer här.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter när vi inhämtat samtycke från dig för ett specifikt ändamål

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Best Western Hotel Värnamo

Storgatan 28

331 30 VÄRNAMO

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.
Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter.

 

Hur skyddas dina uppgifter?

Best Western Hotel Värnamo arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning för personuppgifter.

 

Vad är cookies?

Best Western Hotel Värnamos webbplats, www.varnamohotel.se, använder små textfiler, så kallade cookies, för att förenkla ditt besök på webbplatsen. Vi använder framför allt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra användarupplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på webbplatsen sparas. Vår cookiepolicy följer Google Consent mode v2. Läs mer om hur Best Western Hotel Värnamo använder cookies här.

 

När uppdateras denna integritetspolicy?

Best Western Hotel Värnamo gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen, www.varnamohotel.se.

Denna integritetspolicy är gällande från och med den 4 april 2024.

 

KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter på e-post: info@varnamohotel.se eller vanlig post:

Best Western Hotel Värnamo

Storgatan 28

331 30 VÄRNAMO